KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI 

TANIMLAR
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilenidirilemeyecek hale getirilmesi. Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesi.
Başvuru Formu: İşbu Politika ekinde sunulan, veri sahibinin ilgili mevzuat çerçevesinde haklarını kullanmak için yapacağı başvuruyu içeren form.
İnternet Sitesi/Siteleri: Akademitango’ya ait 
www.akademitango.com isimli internet sitesi ve içinde barındırdığı www.estilotangostore.com isimli internet sitelerinden birisi veya tümü
İş Ortağı: Akademitango’nun ticari faaliyetlerini yürütürken bizzat veya sahibi olduğu diğer şirketler veya grup şirketleri ile birlikte muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu gerçek veya tüzel kişiler.
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

KISALTMALAR
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler
Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten gerçek veya tüzel kişi
KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
KVKK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Akademitango: Servet Moran Şahıs Şirketi
Politika: Akademitango tarafından hazırlanıp yayımlanan Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikası

I. GİRİŞ
Akademitango olarak, bizzat veya bir şirket veya kuruluşun temsilcisi olarak bizimle iletişime geçen/sözleşme tesis eden ve/veya tarafımızca sunulan hizmetlerden yararlanan müştrilerilerimizin/üyelerimizin, iş ortaklarımızın, pay sahiplerimizin, çalışanlarımızın ve iş başvurusunda bulunmak, İnternet Sitelerimizi ziyaret etmek suretiyle, mobil uygulamalarımız veya sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ya da diğer herhangi bir şekilde bizimle ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermekteyiz.
 
Veri sorumlusu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi politikamızı açıklamak üzere işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nı (“Politika”) hazırlamış bulunmaktayız. 

II. AMAÇ VE KAPSAM 
KVKK, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KVKK, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin, özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
 
Bu Politika’nın amacı; Akademitango’nun ilgili kişilere ait kişisel verilerin KVKK’na uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için yönetim talimatları, prosedür şartları ve teknik bir politika oluşturmaktır. 
Bu Politika, Akademitango tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde uygulanmaktadır. Politika, KVKK ve diğer kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına ilişkin mevzuata dayalı olarak ele alınmış ve hazırlanmıştır.

III. KİŞİSEL VERİ

A. Kişisel Veri Tanımı
KVKK m.3/I(d) çerçevesinde “kişisel veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda, anonim bilgiler, anonim hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler işbu Politika kapsamında kişisel veri olarak kabul edilmez.
 
B. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler 
KVKK m.3/I(e) çerçevesinde kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilebilecek her türlü işlem “veri işleme” kapsamına girmektedir. 
 
Akademitango, kişisel verileri, aşağıda sayılan ilkelere uygun olarak işlemektedir: 
1) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
2) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
3) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
4) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
5) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. 
 
Bu kapsamda Veri Sorumlusu sıfatı ile Akademitango ve Akademitango’ya ait şubeler/kulüpler, bağlı şirketler tarafından ya da internet siteleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile yazılı, sözlü veya elektronik ortamda; KVKK ve sair mevzuat kapsamında elde edilen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; KVKK’nda öngörülen şekillerde elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, hukuki ve kanuni sebeplerle ya da Akademitango tarafından sunulan hizmetin fiili gereklilikleri doğrultusunda Akademitango tarafından uygun görülen diğer kişilerle ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir, yurtdışına aktarılması da dahil olmak üzere işlenebilir. 

C. Akademitango Tarafından İşlenen Veriler
Akademitango, veri sahibinin açık rızasıyla veya KVKK 5 ve 6’ncı maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir.
 
Akademitango tarafından, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, bu kanuna yönelik çıkartılan Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Özel Beden Eğitimi Ve Spor Tesisleri Yönetmeliği, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Yönetmeliği, Dans Federasyonu Yönetmeliği, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın sair tüm kanunlar, bu kanunlara bağlı yönetmelikler, tebliğ ve diğer tüm yasal düzenlemeler ile ilgili mevzuatta belirtilen hükümler dahilinde kişisel veriler işlenebilmektedir.
Sair mevzuat ışığında ve işbu Politika’da yer alan esaslar ve Akademitango’nun meşru menfaati doğrultusunda, Akademitango tarafından işlenebilecek kişisel veriler aşağıda yer almaktadır: 
(i) Ad, soyad, meslek, özgeçmiş, eğitim geçmişi, çalışma geçmişi, meslek, cinsiyet, medeni durum, uyruk gibi veri sahibini tanımaya ve ayrıştırmaya yönelik sair ek veriler,
(ii) Kimlik ibrazının gerekli olduğu durumlarda kimlik, sürücü belgesi gibi kimlik tespitine yönelik belgelerde yer alan veriler, 
(iii) Telefon, cep telefonu, elektronik posta ve faks numarası ile cep telefonu numarası gibi iletişim bilgileri,
(iv) Akademitango ile gerçekleştirilen telefon görüşmeleri, elektronik posta yazışmaları gibi iletişim kayıtları ile diğer sesli ve görüntülü veriler, şikayet ve talep kayıtları ile belirli sürelerle tutulan güvenlik kamera kayıtları verileri, 
(v) Hizmet standartlarının yükseltilmesi amacıyla üye alışkanlıklarının belirlenmesine yarayan veriler ile stüdyo/salon kullanım verileri,
(vi) İnternet protokol (IP) adresi, cihaz kimliği, internet sayfası görüntülemeleri ile mobil ve sair dijital uygulamalara ilişkin istatistikler, gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendirme URL’si, internet log bilgisi, konum bilgisi, ziyaret edilen siteler ve internet sitelerimiz ile reklam ve elektronik posta içeriklerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgiler, 
(vii) Akademitango’nun reklam amacıyla, resmi internet sitesi 
www.akademitango.com, sosyal medya grup ve sayfa hesaplarında, google işletme hesabında, Yahoo Groups hesabında kullanılmak üzere görsel fotoğraf ve video kayıtları.

D. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Akademitango, kişisel verileri aşağıda belirten amaçlarla işleyebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir:
 
a) Yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
b) Akdedilen/akdedilmesi düşünülen kayıtların, sözleşmelerin müzakeresi, kurulması ve ifa edilmesi, 
c) Üyeler/müşteriler tarafından talep edilen hizmetlerin etkin şekilde sunulması, yerine getirilmesi, internet sitesi üzerinden üyenin kişisel hesabının oluşturulması, düzenlenmesi ve kişisel hesap üzerinden üyelik işlemlerinin yönetilmesi, üye ve müşterilerin kampanya ve fırsatlardan haberdar edilmesi veya verilen hizmetlere ilişkin fiyat, pazarlama, diğer imkan, teklif ve bilgilerin sunulması, 
d)Dans eğitimi için oluşturulan sınıflarda, derslerden en iyi verimi almak üzere kadın ve erkek sayı eşitliğini sağlamak üzere, sınıflara ait whatsapp gruplarında ders yoklamasının alınması, etkinlik ve faaliyetlerin Akademitango’ya ait whatsapp gruplarında, sosyal medya grup ve sayfalarında duyurulması,
e) Akademitango’ya ait internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin, sosyal medya hesaplarının ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması, 
f) Akademitango’nun hizmetlerinin tanıtım ve pazarlamasının yapılması ve bunların geliştirilmesi, anket ve oylamalar ile veri sahibinin görüşünün alınması, 
g) Giriş-çıkış güvenliğinin sağlanması, yabancı ve kaçak girişlerin önlenmesi, 
h) Doğum günü kutlaması, çekiliş, kampanya veya yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve veri sahibi lehine olan benzeri diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, 
i) Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi, 
j) Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, 
k) Talep ve soruların cevaplanması, 
l) Şirketler ve ortaklıklar hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 
m) İnsan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi,
n) İş başvurularının uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi, 
o) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 
p) Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Akademitango’nun meşru menfaatlerinin korunması.
 
E. Kişisel Verilerin Türkiye İçinde ve Dışında Aktarımı
Akademitango KVKK’nda sayılan genel ilkelere ve KVKK 8. ve 9. maddelerinde öngörülen şartlara uymak, gerekli güvenlik tedbirlerini almak kaydıyla, işbu Politika’da belirtilen amaçlar doğrultusunda, temin edilen kişisel verileri yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir ve yurt içi ve yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir. Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler, veri sahibi ile Akademitango arasındaki ilişkinin türü (üyelik ilişkisi, iş ilişkisi v.s. ) ve niteliği gibi, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmekle birlikte, genel itibariyle aşağıda gösterildiği gibidir:
 
a) Akademitango (Servet Moran Şirketi), 
b) Akademitango’nun yurt içi ve yurt dışında çalıştığı saklama kuruluşları, platform sahipleri, veri yayın kuruluşları, alt yapı sağlayıcılar ile diğer iş ortakları, tedarikçileri ve alt yüklenicileri, 
c) Her nevi resmi merci ve kurumlar,
d) Tahsilat amacıyla bankalar ve/veya tahsilat ile yetkilendirilen kurumlar ve bu amaçlarla ilgili faaliyetin yürütülebilmesi için çalışılan yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer ilgili üçüncü kişiler. 

F. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi 
Akademitango, kişisel verileri, KVKK 5. ve 6. maddelerinde yer alan şartlar çerçevesinde işbu Politika’da belirtilen amaçlar için yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde elde edebilmektedir. Ayrıca kişisel veriler; veri sahiplerinin irtibat kurabileceği genel müdürlük, şubeler ve Akademitango’ya ait diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, elektronik işlem platformları, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen etkinlikler, satış ve pazarlama birimleri, müşteri formları, dijital pazarlama gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, İnternet Sitesi ziyaretlerinde kullanılan çerezler (cookies) aracılığı ile de toplanabilmektedir.
 
G. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 
Hukuken daha uzun sürelerde saklama gerekliliği ya da izni bulunan durumlar hariç olmak üzere Akademitango, iş bu Politika ve Ek-Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nda belirlenen amaçlar doğrultusunda KVKK’na uygun şekilde temin ederek işlediği kişisel verileri yine KVKK ve diğer özel kanunlarda belirtilen sürelerce saklamaktadır.
 
Kişisel verilerin işlenme amacının sona ermesi ve sair mevzuat ile Akademitango tarafından KVKK’na uygun şekilde belirlenen ve saklama sürelerinin hitamı halinde, kişisel veriler yalnızca muhtemel hukuki uyuşmazlıklarda delil niteliği taşıması, kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi ve/veya savunmanın tesisi amacıyla ya da yetkili resmi merciler tarafından talep edildiği takdirde ibraz etmek amacıyla saklanmaktadır. Mezkur sürelerin belirlenmesinde, bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik, ilgili mevzuatta belirlenen zamanaşımı ve saklama süreleri esas alınmaktadır. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. 
Belirtilen süreler Akademitango tarafından titizlikle takip edilmekte ve yukarıda anılan saklama sürelerinin dolduğu tespit edilen kişisel veriler yine ve Ek-Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nda detayları belirtildiği üzere KVKK’na uygun şekilde Akademitango tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

H. Kişisel Verilerin Güvenliği ve Denetimi 
KVKK madde 12 çerçevesinde, Akademitango, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla “veri sorumlusu” olarak uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu amaçla;
a) Kişisel verilerin korunması amacıyla hazırlanan şirket iç politika ve kurallara uygun şekilde faaliyetlerin yürütülmesi sağlanmakta,
b) Kişisel verilerin korunması mevzuatı ve bu doğrultuda hazırlanan şirket içi politika ve kurallar konusunda çalışanlara gerekli eğitim ve sorumluluklar verilmekte,
c) Çalışanlardan ve Akadetmitango adına veri işleyen kişi ve kurumlardan verilerin gizliliği ve korunması için gerekli tüm beyan ve taahhütler alınmakta,
d) Kişisel verilerin şirket içinde ve dışında güvenliğini sağlamak ve verilere yetkisiz erişimi önlemek üzere gerekli bilgi güvenliği tedbirleri uygulanmakta,
e) Kişisel verilerin korunması için oluşturulan iç politika ve kurallara uyulması sağlanmakta,
f) Alınan tedbirlerin yeterliliği kontrol edilerek ihtiyaç ve imkanlara göre yeni veri güvenliği sistemleri temin edilmekte ve/veya mevcut veri güvenliği sistemleri geliştirilmekte, güncellenmekte ve bu hususta gerekli denetlemeler yapılmaktadır. 

I. Akademitango’nun Kişisel Verilerin Korunması ve Güvenliği Hususunda Aldığı Tedbirler 

Akademitango;
a) Toplanan tüm kişisel verilerin, KVKK’nun 4. maddesinde sayılan ilkelere uygun ve 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ile uyumlu bir şekilde işlenmesini sağlar. 
b) KVKK kapsamında veri sorumlusunun yükümlülüğünde bulunan “Bilgilendirme ve Aydınlatma Yükümlülüğü”nü gerek Akademitango nezdinde gerekse de Akademitango’ya ait internet sitelerinde yayımladığı Aydınlatma Metinleri aracılığı ile yerine getirir. 
c) Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuken gerek duyulduğu takdirde kişisel verilerin KVKK’na uygun şekilde temini ve işlenmesi için “açık rıza” teminini sağlamak adına gerekli altyapıyı oluşturur. 
d) İletişim, pazarlama, fırsat bildirimleri ve tanıtım amaçlarıyla; kişisel verilerin KVKK’na uygun temini için gerekli altyapıyı oluşturur ve Şirket bünyesindeki uygulamalarda gerekli revizyonları yapar. 
e) İş başvuruları ve işe alım süreçlerinde, kişisel verilerin KVKK’na uygun temin ve muhafazası için gerekli koşullarıoluşturarak gerekli tedbirleri alır. 
f) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olan kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin Saklama Süreleri” başlıklı maddesi ile Ek-Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nda anılan şrelerin hitamı halinde re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine Akademitango tarafından, hiçbir şekilde kullanılmayacak ve geri getirilmeyecek şekilde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Akademitango, veri güvenliğini temin amacıyla Şirket içi veri erişim yetkilendirmelerinde KVKK’na uygun sınırlamaları getirir, imhası gerekli görülen verilerin imha çalışmalarını yapar.  
g) Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini ve bu verilere hukuka aykırı erişimi önlemek, kişisel verilerin KVKK’na uygun şekilde muhafazasını sağlamak için her türlü teknik ve idari tedbiri alır. Veri güvenliği ve güvenli muhafaza adına Şirket içi şifrelendirme politikalarını geliştirerek, mevcut şifrelendirme sistemlerini yapılandırır.  
h) Veri sızıntılarının önlenmesi adına gereken Şirket içi tedbirleri, Şirket nezdindeki uygulamalar ve dışarıdan sağlanan destek ürünler ile alır. 
i) Temin edilen verilerin niteliğine göre ilgili yasal mevzuata uygun olacak şekilde kanuni saklama sürelerini belirler, Şirket uygulamasında bu sürelere uygun saklama politikalarını geliştirir ve yürürlüğe koyar.  
j) İşlenen ve aktarılan ya da aktarım sonucu alınan kişisel verilerin, Akademitango bünyesinde yer alan farklıdepartmanlarca ve Akademitango’nun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerce, yetkisiz erişim ve kullanımını engelleyecek tedbirleri alır.  
k) Verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerinin yürüttüğü kişisel verilerin muhafazası faaliyetlerini periyodik olarak denetler. 
l) Kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesine ilişkin gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmış olmasına rağmen; üçüncü kişilerin kişisel verilere hukuka aykırı erişimi söz konusu olmuş ise; kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilgili mevzuata ve KVK Kurul kararlarına uygun şekilde ilgililerin zarar görmemesi için teknik ve idari tüm tedbirleri alır.  
m) Şirket bünyesinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK ve ilgili mevzuata uygun şekilde oluşturulduğunu ve kullanıldığını periyodik olarak takip ederek denetler.
 
J. KVKK Çerçevesinde Veri Sahibinin Hakları  
KVKK’nun 11’inci maddesi uyarınca, veri sahipleri: 
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel verileri işlenmişse bilgi talep etme, 
c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
e) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
f) KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  
g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
i) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
 
haklarına sahiptir. 
 
Veri sahiplerinin yukarıda belirtilen haklarından herhangi birini kullanmak istemeleri halinde, işbu Politika’nın ekinde yer alan başvuru formunu doldurmaları ve kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle birlikte formun ıslak imzalı bir nüshasını Akademitango merkez adresine şahsen başvuru ile veya noter yoluyla iletmeleri gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun taleplerin yukarıda belirtilen dışında başka yöntemler ile iletilmesine karar vermesi durumunda, başvuruların hangi şekillerde iletilebileceği ayrıca duyurulacaktır.
 
Akademitango veri sahiplerinden usulüne uygun şekilde gelen talepleri en kısa sürede ve her halükarda KVKK m.13 çerçevesinde talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. 
Veri sahiplerinin talepleri kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir. 

IV. ÇEREZLER VE BENZERİ TEKNOLOJİLER 
Akademitango sahibi olduğu internet sitelerine, elektronik platformlara, mobil ve dijital uygulamalara veya Akademitango tarafından gönderilen elektronik posta iletilerine veya reklamlara erişim sırasında, kullanıcıların bilgisayarına, cep telefonuna, tabletine veya erişim sağlanan/kullanılan diğer cihazlara; ziyaretçilere özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla belirli verilerin kaydedilmesi ve toplanmasını sağlayan küçük veri dosyaları yerleştirebilmektedir. Bilgisayar ve diğer cihazlara yerleştirilen bu veri dosyaları, çerez, piksel tag, flash cookies ve web işaretçileri olabileceği gibi, veri depolama amaçlı benzeri diğer teknolojiler de olabilecektir. (kısaca “Çerezler”) Çerezler aracılığı ile kişisel veri de toplanması mümkün olup, çerezler aracılığıyla elde edilen verilerin Türk hukuku çerçevesinde kişisel veri teşkil ettikleri ölçüde, işbu Politika ve KVKK kapsamında Akademitango tarafından işlenmesi söz konusu olabilecektir. Kullanıcı, internet tarayıcılarının "yardım" dosyasında verilen talimatlarıizleyerek veya "www.allaboutcookies.org" adresini ziyaret ederek çerezleri kaldırabilir ve çerezleri reddedebilir. Kullanıcı, çerezleri reddetmesi halinde, söz konusu internet sitesini, mobil veya dijital uygulamayı kullanmaya devam edebilir, fakat söz konusu mecraların tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir. 
 
V. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT SİTE, ÜRÜN VE HİZMETLER 
Akademitango’ya ait internet siteleri, platform ve uygulamaları, üçüncü kişilere ait internet sitesi, ürün ve hizmetlere ilişkin linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait siteler Akademitango’dan bağımsızdır ve Akademitango hiçbir surette üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmayacaktır.
 
VI. DEĞİŞİKLİKLER 
Akademitango, KVKK’na bağlı olarak çıkartılacak Yönetmelik maddeleri ve sair mevzuat ışığında ve bunlarla sınırlıolmaksızın başkaca nedenlere, muhtelif zamanlarda işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda, değişiklik yapma hakkına haizdir. Politika’nın güncel versiyonu Akademitango’ya ait internet sitelerinde yayınlanacak olup, kullanıcı ve üyelerin internet sitelerinden erişimine açık tutulacaktır.
 
VII. YÜRÜRLÜK
İşbu Politika, yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, internet sitesinden kaldırılana kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

VIII. EK: AKADEMİTANGO KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI 

I. TANIMLAR
İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.
İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi anlamına gelmektedir.
Periyodik İmha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini ifade eder.
Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesidir.
Kişisel Verilerin Anonimleştirilmesi: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

II. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI AMAÇ VE KAPSAMI 
İşbu Silme ve İmha Politikası’nın amacı; Akademitango’nun ilgili kişilere ait kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun” veya “KVKK”) uyumlu bir şekilde işlenmesini, saklanmasını, korunmasını ve kanun hükümlerine uygun olarak işlenmesine rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve yasal saklama sürelerinin sona ermesi durumunda KVKK ve KVKK’nun ikincil düzenlemesini teşkil eden 28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e (“Yönetmelik”) uygun şekilde silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini sağlamak adına yönetim talimatları, prosedür şartları ve teknik bir politika oluşturmak ve Yönetmelik’den doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamaktır. 
İşbu Silme ve İmha Politikası, Akademitango tarafından işlenen kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin faaliyetlerde uygulanmaktadır. 
İşbu Silme ve İmha Politikası, KVKK, “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik”e ve kişisel verilerin saklanmasına ve imhasına ilişkin sair mevzuata dayalı olarak ele alınmış ve hazırlanmıştır. 

III. AKADEMİTANGO NEZDİNDE YÜRÜTÜLEN KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ FAALİYETLERİ
Kişisel veriler, Akademitango tarafından ancak ilgili mevzuatta belirtilen saklama ve zamanaşımı süreleri dahilinde ve/veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Buna uygun olarak Akademitango, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması hususunda herhangi bir süre ve/veya zamanaşımı süresi olup olmadığını tespit etmekte ve bu sürelere uygun şekilde kişisel verileri saklamaktadır. İlgili mevzuatta herhangi bir süre öngörülmemesi durumunda, kişisel veriler KVKK’na uygun şekilde ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. 
Akademitango, KVKK’nun 7. Maddesinde düzenlendiği üzere, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda ve/veya yasal saklama sürelerinin sona ermesi halinde re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik”in 8., 9. ve 10. maddelerine uygun olarak kişisel verileri silmek, yok etmek veya anonim hale getirmek suretiyle imha etmektedir. 
Akademitango Kanun ve Yönetmelikten doğan yükümlülüklerini yerine getirmek adına, teknik ve idari anlamda gerekli tedbirleri alarak; bu konuda gerekli işleyiş mekanizmaları geliştirmiş olup; bu yükümlülüklerine riayet etmek üzere ilgili birimlerini eğitmekte ve bu hususta gerekli görevlendirmeleri yapmaktadır. 

IV. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASINI GEREKTİREN HALLER VE KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ YÖNTEMLERİ
1. Kişisel Verilerin İmhasını Gerektiren Haller 
KVKK ve Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler, Akademitango tarafından re’sen veya talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir: 
i. Kişisel verilerin işlenmesine, saklanmasına ve saklama sürelerine esas teşkil eden sair mevzuat hükümlerinin, kişisel verilerin saklanmasına ilişkin yükümlülüğü ortadan kaldıracak şekilde değiştirilmesi ve/veya yürürlükten kaldırılması,
ii. Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
iii. Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen” Kişisel Verilerin İşlenme Şartları”’nın ortadan kalkması. 
iv. Kişisel verilerin işlenmesinin yalnızca “açık rıza” şartına istinaden gerçekleştiği durumlarda, veri sahibinin rızasını geri alması,
v. Veri sahibinin, KVKK’’nun 11. Maddesinin 2/e-f bentlerinde anılan hakları kapsamında, kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hususunda yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi, 
vi. Kurul tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hususunda karar verilmesi,
vii. Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin dolması akabinde, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir kanuni şartın mevcut olmaması, 

2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi Yöntemleri 
2.1. Genel Olarak 
Akademitango kişisel verilerin imhasında KVKK’na uygun olarak silme, yok etme ve anonimleştirme yöntemlerini kullanmaktadır:
i. Silme yöntemi olarak; veri tabanından komutla silme işlemi uygulanmaktadır. 
ii. Yok etme yöntemi olarak; kağıt ortamında bulunan veriler fiziksel olarak imha edilmektedir.

2.2. Özel Olarak 
Akademitango bünyesinde aşağıda belirtilen 3 ana kategori altında bulunan kişisel veriler özelinde silme, yok etme ve anonim hale getirilme işlemleri aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmektedir.
i. Üye Verileri 
ii. Data Kartları 
iii. Çalışan/İş Başvurusu Yapan Aday Verileri 

2.2.1. Üye Verileri: 
Akademitango nezdinde kursiyer/üyeler aday üye, aktif üye ve ayrılmış üye olmak üzere 3 sınıfa ayrılmaktadır. Aday üyeler de, kendi içinde aktif üye ve pasif üye olmak üzere 2 sınıfa ayrılmakta ve tüm pasif aday üye verileri ve 2 yıldan daha eski aktif aday üye verileri ilgili sistemlerden yok edilmek suretiyle fiziksel olarak imha edilmektedir. Yok etme yöntemi olarak, veri tabanından komutla silme işlemi uygulanmakta ve bu yok etme işlemi verileri azami 6 ayda bir periyodik olarak tekrarlanmaktadır. 

Aktif üye verileri, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, taraflar arasındaki sözleşmeden doğan edimlerin ifasıadına ve KVKK’nun 5. ve 6. Maddesinde anılan “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları’nın mevcudiyeti nedeniyle Akademitango ile üye arasındaki tüketici-hizmet sağlayıcı ilişkisi sona erene kadar, yine KVKK’na uygun şekilde gerekli tedbirler alınmak suretiyle tutulmaktadır. 
Taraflar arasındaki sözleşmesel ilişkinin sona ermesi akabinde ise, ilgili mevzuat kapsamında saklanması zorunlu olan kişisel veriler, yine mevzuatta öngörülen süreler ve zamanaşımı süreleri dahilinde Akademitango tarafından KVKK kapsamında gerekli tedbirler alınmak sureti ile saklanmaktadır. Akademitango nezdinde saklanması hususunda herhangi bir yasal yükümlülük bulunmayan ve KVKK’nun 5. Ve 6. Maddelerinde anılan herhangi bir şartın bulunmadığı kişisel veriler ise silme, yok etme ve/veya anonimleştirme yöntemleri uygulanmak suretiyle imha edilmektedir. 

Üyeliklerin sona ermesi akabinde veri sahipleri tarafından Akademitango’ya iletilen, kişisel verilerinin silinmesi hususundaki tüm taleplerde de, ilgili mevzuatta öngörülen saklama süreleri boyunca tutulması gereken veriler dışında kalan her türlü kişisel veriler anonimleştirilmekte, özel nitelikli kişisel veriler ise silinmekte veya yok edilmektedir. 

Üyeliği sona ermiş, fakat herhangi bir şekilde verilerinin silinmesi ile ilgili talepte bulunmamış üyelere ait kişisel veriler, yasal saklama süreleri ve zamanaşımı sürelerinin dolması akabinde Akademitango tarafından periyodik olarak imha edilmektedir. Mevcut kanun ve yönetmelikler kapsamında daha uzun bir saklama süresinin öngörüldüğü haller saklı kalmak kaydıyla, üyelere ait kişisel verilerin saklama ve imha sürelerinin belirlenmesinde 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında öngörülen üç yıllık, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da ön görülen iki yıllık, Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen beş yıllık süreler dikkate alınmak kaydıyla veri tipine göre ilgili kanuni süreler uygulanmakta ve anılan veriler İşbu Silme Politikasında belirtilen dönemler dahilinde periyodik olarak silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

2.2.2. Data Kartları: 
Akademitango’da henüz üyelik kartı açılmamış aday üyeler tarafından verilen iletişim bilgilileri yazılı ve elektronik ortamda saklanmaktadır. Bu iletişim bilgileri 1 (bir) yıl boyunca aylık olarak düzenlenip Akademitango’da arşivlenmekte olup, ilgili yılın sonunda ise toplu halde arşiv dolabına kaldırılmaktadır. Bu kapsamda alınan kişisel veriler Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında kişilerle iletişim kurma amacıyla bu veriler alınmakta olup; veri sahibinin talebi ile ve/veya oluşturulma ve kayıt tarihi iki yılı aşması halinde fiziki olarak imha edilmektedir. 

2.2.3. Çalışan/İş Başvurusu Yapan Aday Verileri: 
Süresi iki yılı aşmış tüm özgeçmişler Akademitango tarafından bilgisayarlarından ve ortak klasörlerden yok edilmekte olup; süresi 6 (altı) ayı geçen kağıt ortamında bulunan iş başvurusu formları da fiziksel olarak tamamen imha edilmektedir. 

3. Kişisel Verileri Saklama ve İmha Süreçlerinde Yer Alan Akademitango Personelleri Birim, Ünvan ve Görev Tanımları
Kişisel verileri, veri tabanından saklama, silme, imha ve anonimleştirme işlemleriyle ilgili Akademitango Şirket Genel Müdürü ve İdari Yönetim Müdürü sorumlu olacaktır. Bu kişilere ait görev tanımları Akademitango tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 
Bilgi İşlem Müdürü
Özet iş tanımı: Şirket stratejileri doğrultusunda yazılım ihtiyaçlarının projelendirilmesi ve yönetilmesi
İdari Yönetim Müdürü
Özet iş tanımı : Şirket içerisinde kullanılan uygulama ve iş sistemlerinin sorunsuz şekilde çalışması için gerekli alt yapının yönetilmesi ve güvenliğinin sağlanması 

4. SAKLAMA/İMHA SÜRELERİ
Veri Kategorileri  Saklama Süreleri  İmha Süreleri 
Üye Kişisel Verileri  Kayıt sildirme talebinden itibaren mevcut kanun ve yönetmelikler kapsamında daha uzun bir saklama süresinin öngörüldüğü haller saklı kalmak kaydıyla üyelere ait kişisel veriler 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde öngörülen üç yıllık, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da öngörülen iki yıllık, Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen beş yıllık süreler dikkate alınmak kaydıyla veri tipine göre ilgili kanuni süreler uygulanmaktadır. Saklama süresinin bitimi üzerine, ilk periyodik imhada dört ila altı aylık sürelerde imha edilir. 
Üye Özel Nitelikli Kişisel Verileri (Sağlık verileri)  Kayıt sildirme talebinden itibaren mevcut kanun ve yönetmelikler kapsamında daha uzun bir saklama süresinin öngörüldüğü haller saklı kalmak kaydıyla üyelere ait kişisel veriler 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe giren Mesafeli  Sözleşmeler Yönetmeliği’nde öngörülen üç yıllık, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da öngörülen iki yıllık, Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen beş yıllık süreler dikkate alınmak kaydıyla veri tipine göre ilgili kanuni süreler uygulanmaktadır.  Saklama süresinin bitimi üzerine ilk periyodik imhada dört ila altı aylık sürelerde imha edilir. 
Data Kartları  Onayın geçerliliğinin sona ermesini takiben bir yıl  Kayıt sildirme tarihi iki yılı aştığında fiziken imha edilir. 
Özgeçmişler  İki yıl  Süresi iki yılı aşan özgeçmişler, bilgisayar ortamında imha edilir. Fiziki özgeçmişler için ise süre 6 aydır. 

5. Kişisel Verilerin Güvenli Şekilde Saklanması ile Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi ve Erişilmesinin Önlenmesi İçin Akademitango Tarafından Alınmış Teknik ve İdari Tedbirler
i. Akademitango’da çalışanlarının üye verilerine erişimleri ilgili yazılım nezdinde sınırlandırılmış olup, bu kapsamda veri güvenliğinin sağlanması adına yazılımdan toplu üye listesi temini yetkileri bulunmamaktadır.
ii. Şirket ana bilgisayarında, personel erişim yetkileri sınırlandırılmıştır. 
iii. Personel bilgisayarları için yeni şifreleme teknikleri kullanılmakta olup, periyodik olarak şifre değiştirme zorunluluğu uygulanmaktadır. 

ÖN KAYIT FORMU

*ADINIZ

*E-POSTA

*CİNSİYET

ERKEK KADIN

*TELEFON

*Tango Seviyeniz

*KAYIT TÜRÜ

Partneriniz varsa Adı Soyadı

*Ders günü tercihiniz

*Düzenli bilgilendirme maili almak ister misiniz?

Bize iletmek istediğiniz notunuz

GÖNDER
AKADEMİTANGO
(T.C. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü)
Paris Cad. No: 14/A
Kavaklıdere/Ankara/TURKEY
0 (533) 770 9717
CAPTCHA code
GÖNDER
copyright © 2016 - 2022AKADEMİ TANGO Turkey.