KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
 

KVKK Başvuru Formu                 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI
 
 
Değerli Müşterilerimiz, Üyelerimiz, Ziyaretçilerimiz, Çalışanlarımız,
 
Akademitango (Servet Moran Şahıs Şirketi) olarak yürüttüğümüz faaliyetlerde yer alan tüm tarafların gizlilik ve Kişisel verilerinin korunması bizim için son derece önemli olup Kişisel Verilerinizin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Akademitango olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Akademitango ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü Kişisel Verinin KVK Kanunu’na uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz.
 
07/04/2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, “veri sorumlusu” sıfatını haiz Akademitango, Kanun’un 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki hususları işbu Aydınlatma Metni ile üye, müşteri, ziyaretçi ve çalışanlarının bilgi ve incelemesine sunmaktadır.
 
Bu Aydınlatma Metni 
www.akademitango.com (“Site”) ve Akademitango’ya ait hizmetleri kullanan tüm ziyaretçiler (“Ziyaretçi”) ve/veya Online Üyelik Başvuru Formu, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formunu onaylamak suretiyle Şirket’in hizmetlerinden yararlanma talebinde bulunan tüm şahıslar (“Üyeler”), Şirket çalışanları ile Şirket’e verilen tüm kişisel veriler için geçerlidir.
İşbu Aydınlatma Metni haricinde Akademitango Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’na internet sitemizin sayfasından ulaşarak konuyla ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz.

1. VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN AYDINLATMA 
Şahsınıza ait her türlü kişisel bilgilerinizin (“Kişisel Veri”) Kanun’da öngörülen şekillerde otomatik olan ya olmayan yollarda elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, muhafa edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, sınıflandırılabilmesi, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. Kişilere aktarılması/devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi de dahil olmak üzere kişisel bilgileriniz üzereinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “Kişisel Verilerin İşlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız.
 
Akademitango tarafından, Akademitango’ya üyelik, ziyaret, iş başvurusu/işe alınma sırasında; paylaşmış olduğunuz şahsınıza ait ad, soyad, cep telefonu, e-posta adresi, resmi makamlarca talep edildiği takdirde; doğum tarihi, TC Kimlik No (TC Vatandaşı olmayanlar için Pasaport No), cinsiyet, adres, sosyal medya hesaplarınızla bağlanılması durumunda; sizin sosyal medya kanalları aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiğiniz bilgiler, kimlik ibrazının gerekli olduğu durumlarda; kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik tespitine yönelik belgelerde yer alan kişisel verileriniz, Akademitango’da ve/veya Akademitango’nun başka adreslerde düzenlediği etkinlik, faaliyet ve organizasyonlarda ses kaydı, kamera ve fotoğraf çekimlerinin Akademitango websitesinde, sosyal medya hesaplarında, Google Inc.’da Akademitango iş yeri hesabında ve haritalarda  reklam ve pazarlama amacıyla kullanılmak üzere, veri sorumlusu sıfatıyla saklanmakta ve işlenmektedir.
Akademitango, hizmetlerini sunarken kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına önem vermekte olup; Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla Akademitango tarafından elde edilmiş/elde edilecek ya da tarafınızca Akademitango ile paylaşılan ya da paylaşılacak şahsınıza ait veriler, yalnızca aşağıda açıklanan kapsamda ve Kanun’da öngörülen şekillerde Akademitango tarafından işlenecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA VE İŞLENME ŞEKLİ, HUKUKİ SEBEPLERİ
Akademitango’nun merkez adresinde, Akademitango’ya ait 
www.akademitango.com resmi internet site ziyaretlerinde kullanılan çerezler (cookies) internet aracılığıyla, info@akademitango.com e-posta aracılığıyla, Akademitango’ya ait sosyal medya hesapları, mobil uygulamaları, whatapp grupları, Akademitango Yahoo Groups, satış ve pazarlama birimleri, müşteri formları, dijital pazarlama gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, çağrı merkezi, Akademitango telefonu ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla kişisel verileriniz, Kanun’a uygun şekilde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. Ayrıca aşağıda detaylı şekilde yer verildiği üzere güvenlik amacıyla kamera kaydı yapılmakta ve bu kayıtlar geçici süreyle tutulmaktadır. Veri sorumlusu sıfatı ile Akademitango ve Akademitango’ya ait şubeler/kulüpler, bağlı şirketler tarafından ya da internet siteleri aracılığı ile yazılı, sözlü veya elektronik ortamda; Kanun ve sair mevzuat kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen şekillerde kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, hukuki, kanuni sebeplerle ya da Akademitango tarafından sunulan hizmetin fiili gereklilikleri doğrultusunda Akademitango tarafından uygun görülen diğer kişilerle ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir, yurtdışına aktarılması da dahil olmak üzere işlenebilir.
 
3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel Verileriniz Kanun’un 5/2.a maddesi uyarınca “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve 5/2.c maddesi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanılarak, Akademitango’nun düzenlediği eğitim, seminer, etkinlik ve organizasyonlarına katıldığınızda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Akademitango tarafından işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz Akademitango tarafından abonelik/üyelik ve mesafeli satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi adına;
 
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği; taraflar arasındaki tüketici ilişkisi çerçevesinde fatura süreci ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi adına 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Şirketimiz’in tabi olduğu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmekte, Tarafınızca bildirilinceye ve yasal süre ve sebepler sona erinceye dek saklanmaktadır. Bununla birlikte kişisel verileriniz abonelik/üyelik ve mesafeli satış sözleşmesinin kurulması ifası, bu kapsamda yapılacak tahsilat işlemleri ile doğrudan doğruya ilişkili olması sebebiyle ve üyelik ilişkisinin kesintisiz olarak sürdürülebilmesini, verimliliğini sağlamak, üyelik koşullarında oluşacak değişiklik, yenileme ve benzeri hususlarda bilgilendirmek adına ve/veya Site üzerinden üyelik başvururusunun oluşturulması, düzenlenmesi ve kişisel hesap üzerinden üyelik işlemlerinin yönetilmesi amacıyla Kanun’un 5/2.c maddesi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak veya 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında onay verilmiş olması halinde bu kanun kapsamında üye ve müşterileri kampanya ve fırsatlardan haberdar etmek veya hizmete ilişkin fiyat, pazarlama, diğer imkan, teklif ve bilgileri sunmak, üye ve müşterilerle etkin iletişim kurma  gibi amaçlarla ya da hizmetlerin sağlandığı sistemlerin kontrolünü sağlamak ve bu sistemleri geliştirmek, hizmetlerin hukuka aykırı kullanımını engellemek amacıyla, Veri Sorumlusu sıfatıyla Akademitango tarafından saklanmakta, işlenmekte, Tarafınızca bildirilinceye ve yasal süre ve sebepler sona erinceye dek saklanmaktadır.
Bu maddede belirtilen 5/2.a “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve 5/2.c maddesi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hususlarına ilişkin detaylı bilgilere Akademitango Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yer aldığı ulaşabilirsiniz.

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE/VEYA KURULUŞLAR
Kanun’da ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla, Akademitango ile paylaştığınız kişisel verilerinizin Kanun kapsamında aktarılabileceği kişi/kuruluşlar;
Her nevi resmi merci ve kurumlar, Akademitango’nun hissedarları ve doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştirakleri, Akademitango’nun faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı/iş birliği yaptığı, yazılım program-hizmet ortağı şahıs ve kuruluşlar, tahsilat amacıyla bankalar ve/veya tahsilat ile yetkilendirilen kurumlar ve bu amaçlarla ilgili faaliyetin yürütülebilmesi için çalışılan yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer ilgili üçüncü kişilerdir.

5.ÇEREZ (Cookie) KULLANIMI
Çerezler, www.akademitango.com sitesini ziyaret ettiğinizde internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır. Akademitango, Site Ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek, Ziyaretçi ve Üyeleri kampanya ve avantajlardan haberdar etmek amacıyla ve yasal yükümlülükleri çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerinize İlişkin Aydınlatma Metni ile belirlenen ve sair mevzuatta öngörülen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak ve güvenli olarak saklayacak olup; gerektiği takdirde üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

www.akademitango.com web sitesinde tarayıcınızı kapattığınızda sona eren oturum çerezleri ve sabit diskinizde uzun süre kalan kalıcı çerezler kullanılmaktadır. İnternet tarayıcınızın ayarlar kısmından tüm çerezleri ya da siteye ait verileri silebilir veya tüm çerezleri reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda siteyi kullanmaya devam edebilirsiniz ancak sitenin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya sınırlı erişebilirsiniz. Google Inc. dahil üçüncü taraf sağlayıcıların www.akademitango.com reklamlarını internet üzerindeki yayıncı sitelerin yer verdikleri banner alanlarında gösterebilmeleri için, ziyaretçilerin www.akademitango.com sitesine geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak, reklamlarla ilgili bilgi toplamaları, reklamları optimize etmeleri ve yayınlamaları gerekmektedir. Bunun için de www.akademitango.com tarafından ve Google Inc. dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üç taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

6. GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Akademitango’nun bulunduğu bina girişinde güvenlik kamerası vasıtasıyla güvenliğin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır. Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Bu veriler Akademitango tarafından başkaca herhangi bir sebeple aktarılmamakta ve/veya 3. şahıslarla paylaşılmamaktadır. Bu veriler Akademitango’nun bulunduğu bina sahibi UMAG’ın hard disk kapasitesine göre ve fakat her halükarda 1 ayı geçmemek kaydıyla tutulmakta, herhangi bir resmi makam ve/veya kolluk kuvvetleri tarafından talep edilmediği müddetçe bu süre sonunda mevcut görüntü üzerine yeni görüntü yazılması sebebiyle yok edilmektedir.

7. KANUN UYARINCA ŞİRKET’İN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ AÇIK RIZA OLMAKSIZIN İŞLEYEBİLECEĞİ HALLER
Kanun’un 5. Maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Akademitango, açık rızanız aranmaksızın yukarıdaki belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:
  • Kanunlarda açık görüldüğü hallerde,
  • Fiili imkansızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçrelilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması halinde,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde,
  • Akademitango’nun bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde,
  • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Akademitango’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde.
8. KVKK’NIN “İSTİNSANLAR” BAŞLIKLI 28. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN HALLER SAKLI KALMAK KAYDIYLA, ANILAN KANUNUN 11. MADDESİ KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR
Akademitango, internet sitemizden, telefonla veya sözlü olarak başvurarak (Akademitango, Paris Caddesi 14/A Kavaklıdere/Çankaya/Ankara, 
www.akademitango.cominfo@akademitango.com, 0533 770 9717, 0312 417 5475) kişisel verilerinizin;
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngürülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
 
9. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USULÜ
KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. Fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için 
www.akademitango.com adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması linkinin altında bulunan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak kimlik ibraz ederek bizzat elden veya noter kanalıyla Akademitango adına, Paris Caddesi 14/A Kavaklıdere/Çankaya/Ankara adresine yazılı bildirim göndermek suretiyle iletebilirsiniz.
 
Akademitango başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
 
Akademitango, talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir; cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvurda yer alan talebin kabul edilmesi halinde Akademitango gereğini yerine getirir.
 
Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; Veri Sahibi, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz  (30) ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış (60) gün için Kurula şikayette bulunma hakkına sahiptir.
 
10. KAPSAM
İşbu Aydınlatma Metni, Akademitango tarafından internet sitesinde yayınlanmış olan Akademitango Kişisel Verilerin Korunması Politikasının hüküm ve koşullarını kapsamaktadır.
 
11. SORULAR VE ŞİKAYETLER
İşbu Aydınlatma Metnine, uygulaması ile ilgili sorularınız veya endişeleriniz bulunması durumunda bizimle 
info@akademitango.com e-mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
 
AKADEMİTANGO
Şirket Sahibi: Servet Moran
Paris Caddesi 14/A Kavaklıdere/Ankara/Türkkiye
Faaliyet Konusu: Dans Eğitimi ve Faaliyetleri, Dans Etkinlikleri/Organizasyonları
Email Adresi: 
info@akademitango.com
Telefon: 0533 770 9717
www.akademitango.com

ÖN KAYIT FORMU

*ADINIZ

*E-POSTA

*CİNSİYET

ERKEK KADIN

*TELEFON

*Tango Seviyeniz

*KAYIT TÜRÜ

Partneriniz varsa Adı Soyadı

*Ders günü tercihiniz

*Düzenli bilgilendirme maili almak ister misiniz?

Bize iletmek istediğiniz notunuz

GÖNDER
AKADEMİTANGO
(T.C. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü)
Paris Cad. No: 14/A
Kavaklıdere/Ankara/TURKEY
0 (533) 770 9717
CAPTCHA code
GÖNDER
copyright © 2016 - 2022AKADEMİ TANGO Turkey.